Informácie pre stavebníkov a developerov

Tieto stránky sú určené individuálnym stavebníkom, developerom, projektantom, investorom, skrátka všetkým, ktorí pripravujú stavebné pozemky na ďalšiu výstavbu, výstavbu rodinných domov, bytových domov, objektov či komplexov polyfunkcie, obchodných príp. výrobných priestorov.

Vyjadrenie o existencii TKZ

Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení je podľa § 66 ods. 8 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe.

Podanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii TKZ

Podanie žiadosti je možné nasledujúcim spôsobom:

Poštou zaslaním vyplnenej žiadosti so zakresleným záujmovým územím v katastrálnej mape na poštovú adresu

Pre podanie poštou je potrebné:

  • vyplniť formulár žiadosti (žiadosti mimo formulára budú vrátené)
  • zakresliť záujmové územie v mape (letecká snímka, katastrálna mapa)

Cena za vyjadrenie a vytýčenie sa stanovuje podľa aktuálneho cenníka!

Ďalšie služby

Vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov
V prípade, že vo vyjadrení k existencii TKZ je uvedené stanovisko pre požadované záujmové územie: „dôjde do styku“ so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK), je žiadateľ povinný:

požiadať zamestnanca KONFER netu povereného správou sietí uvedeného vo vyjadrení o stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK – vytýčenie sietí
Zadať objednávku o vytýčenie polohy SEK prostredníctvom internetovej aplikácie Žiadosť o vytýčenie

Odporúčaná predpríprava pre pripojenie domu na fixne úložnú verejnú telekomunikačnú sieť – bez ohľadu na operátora

Odporúčame položiť HDPE rúru o priemere 32mm, čo je klasická vodárenská rúra čiernej farby, ktorú je možné kúpiť bežne v stavebninách vrátane príslušenstva medzi domom a hranicou pozemku. Ukončenie rúry v dome má byť v blízkosti miesta, kde budú sústredené technologické prvky domu najmä elektrická poistková skrinka alebo technologické miesto domu. V blízkosti má byť dostupné vhodné pripojenie na elektrickú sieť ≈230V/50Hz. Ukončenie rúry na hranici pozemku má byť na už prístupnom verejnom priestore napr. za plotom v miestach k najbližšiemu postavenému telekomunikačnému stĺpu. V prípade, ak sa v danej lokalite nenachádzajú telekomunikačné stĺpy, umiestnenie vyústenia rúry mimo pozemok je na vás. Oba konce HDPE rúry musia byť ukončené koncovkou pre zabránenie vnikaniu vody a nečistôt. V rúre je dobré zaviesť zaťahovacie lanko, ktorým sa zavedú telekomunikačné káble – zabezpečuje operátor. Hĺbka uloženia na pozemku vlastníka nie je určená, odporúča sa však klásť ju spolu do jedného výkopu s prípojkou vody, plynu či iných inžinierskych sietí pričom HDPE rúra pre telekomunikačné účely má byť uložená nad ostatnými inžinierskymi sieťami, idealne v hĺbke min. 40cm a max. 100cm.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
Služby a ceny pre vyjadrovanie sa k existencii telekomunikačných sietí a zariadení