Faktúry

Úhrada za telekomunikačné služby

Bankové spojenie na úhradu účtov za telekomunikačné služby:
0242163902/0900 alebo 0034748113/0900 Slovenská sporiteľňa.

Referenčné číslo adresáta resp. špecifický symbol: Je identifikačným údajom overenia zákazníka pri poskytovaní informácii z faktúry. Uvádza sa 0308 – služby.

Variabilný symbol:
Ide o identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom, ktorý je uvedený na zmluve o pripojení.

Splatnosť faktúry:
Deň, do ktorého má byť platba pripísaná v prospech účtu KONFER networks. Štandardne je to 15. deň aktuálneho mesiaca.

Užívateľ je povinný zaplatiť cenu za poskytovanie siete a služieb v pravidelných opakovaných platbách na každé obdobie, cenu za jednorazové služby, iné jednorazové platby, napríklad depozit, inštalačný poplatok…
Užívateľ je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený v zmluve. Sadzby cien a jednorazových platieb sú uvedené v cenníku alebo na internetovej stránke. Cena za poskytovanie siete a služieb zahŕňa používanie pripojenia na sieť a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby. Užívateľ má právo zvoliť si spôsob platby. Spôsob platby a obdobie môžu byť menené dohodou zmluvných strán.
Cena za poskytovanie siete a služieb sa platí v aktuálne obdobie, v ktorom bude poskytovaná sieť a služby. Posledným dňom splatnosti ceny za poskytovanie služieb je 15. (pätnásty) deň po začiatku obdobia, ak nie je v zmluve alebo na faktúre uvedené inak.

Kontakt pre zákazníkov:
informácie o faktúrach pre fyzické /právnické/ osoby získate na čísle 0918 62 99 18 alebo 0918 34 88 00.

Daňový súhrn:
Cena bez DPH: sumár všetkých cien bez DPH nachádzajúci sa na faktúre resp. na Zmluve o pripojení DPH: zobrazuje výšku DPH /možnosť uplatnenia odpočtu u platcov DPH/
Celková čiastka s DPH: Suma k úhrade, teda cena bez DPH + uplatnená daň.

Pravidelný poplatok:
Je poplatok za používanie. V zmysle platného cenníka KONFER networks sa paušálne poplatky preplácajú za aktuálny mesiac, ak je daný produkt zriadený v priebehu mesiaca, je za daný mesiac účtovaná alikvótna čiastka.

Jednorázový poplatok:
Ide o poplatok pre služby – aktivácia, zmena …